Algemene Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van Vacature Via! Door gebruik te maken van ons platform ga je akkoord met deze voorwaarden, dus lees ze aandachtig. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact met ons op. Bedankt voor je interesse in Vacature Via!

Privacybeleid

Vanaf het moment dat je klant wordt bij Vacature Via, word je vanzelfsprekend gevraagd om bepaalde informatie over jezelf en het bedrijf te verstrekken. Het is op aanvraag altijd mogelijk om je gegevens in te zien; te wijzigen; te laten verwijderen en of over te dragen. Ook kun je ons altijd mailen op info@vacaturevia.nl om informatie te verkrijgen over de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen.

Wat betreft het gebruik van je persoonsgegevens

Vacature Via gebruikt je verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om de dienst zo goed mogelijk te kunnen verlenen (zoals bijv: contact met kandidaat voor invulling vacature);
  • om te factureren;
  • om de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
  • om je de informatie te kunnen sturen over de werking van de dienst;
  • om geautomatiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen.
Wat betreft het beveiligen van je persoonsgegevens

Natuurlijk heeft Vacature Via passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
De omgeving zelf is beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van je browser, alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien je tweemaal op het slotje klikt, kunt je makkelijk controleren of je veilig contact hebt met de website.
Vacature Via kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Vacature Via getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen, en je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Moderatie

Vacature Via behoudt zich het recht voor om de vacature te verwijderen indien deze niet blijkt te voldoen aan de richtlijnen van Vacature Via. In dit geval zal ook direct contact opgenomen worden met de client.
Het is verboden om (al dan niet via je profiel) gebruikersinhoud op de website van Vacature Via te plaatsen die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevat of die geen relevante of feitelijke inhoud bevat.

Tevens is het verboden om (al dan niet via je profiel) gebruikersinhoud op de website van Vacature Via te plaatsen die bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie bevat (tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan) of die spammen of flooding stimuleert of veroorzaakt.

Tot slot is het verboden om (al dan niet via je profiel) gebruikersinhoud op de website van Vacature Via te plaatsen die officiële identiteitsinformatie bevat (zowel van uzelf als van iemand anders), zoals een burgerservicenummer, paspoortnummer, nationaal identificatienummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of vergelijkbare nummers, codes of identificatiemiddelen. Het plaatsen van dergelijke identiteitsinformatie kan leiden tot identiteitsdiefstal en andere nadelige gevolgen. Vacature Via mag dergelijke identiteitsinformatie verwijderen, maar is hiertoe niet verplicht. Vacature Via heeft omtrent bovenstaande geen verantwoordelijkheid en wijst alle aansprakelijkheid af wat betreft het plaatsen van dergelijke identiteitsinformatie. Vacature Via houdt zich daarbij het recht voor om de weergave van de vacature op de website te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbergen van velden, het herschikken van de opmaak en het wijzigen van visuele elementen.

Betreffende vacatureplaatsing:

Wanbetaling

Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan zullen wij direct €50,- administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Indien de betaling vervolgens nog niet voldaan is zal er een incassotraject gestart worden.

Aansprakelijkheid

Vacature Via is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Vacature Via voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Garantie

We zorgen ervoor dat de vacature onder de aandacht wordt gebracht bij ons publiek, maar we hebben helaas geen invloed op hoeveel mensen daadwerkelijk ‘pen en papier’ oppakken en solliciteren.
Je gaat bij ons een betalingsverplichting aan, als je er voor kiest om de vacature op onze website te plaatsen. Indien het door jou gewenste resultaat vervolgens niet is behaald na de looptijd van de plaatsing, dan is het niet mogelijk om een refund te krijgen.
Natuurlijk staat service bij ons altijd op 1, dus neem in een dergelijk geval wèl altijd contact met ons op om te overleggen wat we voor je kunnen betekenen.

Rechtskeuze en geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Intellectueel eigendom

Vacature Via is nimmer verantwoordelijk voor de door de client geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design, beeldmateriaal en/of het logo.

Kosten

Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten (die middels de factuur voldaan dienen te worden) zoals omschreven in de tariefkaart. Vacature Via levert per direct de dienst en vereist (zoals vermeld op de factuur) een betaling binnen 7 dagen.

Publicatie

Vacature Via behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de client tevens te plaatsen op de door Vacature Via daarvoor geselecteerde (social media) kanalen. Hiermee biedt Vacature Via met haar dienst toegang tot het potentiële bereik van de eerder genoemde kanalen.
Voor een meer uitgebreide uitleg over onze privacy en cookies policy, klik hier.

Betreffende onze Recruitment diensten

(W&S, Detachering, Uitzenden, Employer Branding):
Wanbetaling

Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan zullen wij direct €50,- administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Indien de betaling vervolgens nog niet voldaan is zal er een incassotraject gestart worden.

Aansprakelijkheid

Vacature Via is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Vacature Via voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Garantie

We zorgen ervoor dat de vacature onder de aandacht wordt gebracht bij ons publiek, maar we hebben helaas geen invloed op hoeveel mensen daadwerkelijk ‘pen en papier’ oppakken en solliciteren.

Wij bereiken veel mensen, en informeren evt relevante kandidaten (al dan niet middels re-actie) over een eventuele match met een opdrachtgever. Binnen ons vermogen doen wij, natuurlijk op basis van onze expertise, er alles aan om succesvolle matches daadwerkelijk mogelijk te maken. Wij kunnen hierbinnen echter niets garanderen.

Je gaat bij ons afhankelijk van de gekozen Werken Via dienst (recruitment/W&S, detachering) specifieke een betalingsverplichting aan, dit staat bepaald in de onderhavig gesloten opdrachtovereenkomst. De aard van deze diensten (soms op basis van no cure no pay) maken het niet mogelijk financiële afspraken hierbinnen te herroepen.

De garanties en bijbehorende definities wat betreft onze Werken Via diensten liggen altijd besloten in de onderhavige opdrachtovereenkomst

Natuurlijk staat service bij ons altijd op 1, dus neem in een dergelijk geval wèl altijd contact met ons op om te overleggen wat we voor je kunnen betekenen.

Rechtskeuze en geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Intellectueel eigendom

Vacature Via is nimmer verantwoordelijk voor de door de client geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design, beeldmateriaal en/of het logo.

Privacy

De CV’s / geworven- en of aangeboden profielen binnen de opdracht zijn alleen ten doeleinde van vacature waarvoor de opdracht is gegeven. Deze CV’s en profielen blijven ten alle tijden eigendom van Vacature Via en mag je zonder toestemming niet inzetten t.b.v. ander in te vullen functies, niet delen met derden anders dan betrokkenen binnen het zoekproces en niet benaderen voor andere doeleinden dan de vacature waar de betreffende persoon op gesolliciteerd heeft. Tevens is openbaarmaking van gegevens/profielen van sollicitanten ten strengste verboden.

Misbruik

Bij eventueel misbruik van de mogelijkheden- en het bereik dat wij middels ons platform en onze diensten bieden, zijn wij gerechtigd een direct opeisbare boete uit te delen ter hoogte van de overeengekomen fee (o.b.v. de gemiddelde salarisindicatie). Onder misbruik verstaan wij binnen deze overeenkomst: het openbaar maken- en delen met derden van (de inhoud van) CV’s, het gebruiken van CV’s/profielen voor het recruiteren tbv andere functies dan binnen de opdracht overeengekomen, het benaderen van kandidaten buiten ons om, het benaderen van klanten buiten ons om, en het plegen van acquisitie (tbv welk doeleinde dan ook) aangaande onze klanten.

Kosten

Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten (die middels de factuur voldaan dienen te worden) zoals omschreven in de opdrachtovereenkomst. Vacature Via levert per afgesproken datum de dienst, en vereist de betaling(en) zoals overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

Publicatie

Vacature Via behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de client tevens te plaatsen op de door Vacature Via daarvoor geselecteerde (social media) kanalen. Hiermee biedt Vacature Via met haar dienst toegang tot het potentiële bereik van de eerder genoemde kanalen.