Privacybeleid

Vacature Via respecteert de privacy van haar klanten, medewerkers, leveranciers en partners. Daarom hebben we op basis van volledige transparantie een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt en de mogelijkheid tot het uitoefenen van uw wettelijke rechten. 

Definities
 • De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Vacature Via ; gevestigd te Koninginneweg 220H in Nederland en met KvK nummer 63246244 (the “Verwerkingsverantwoordelijke”). 
 • Gegevensbeschermingsautoriteit: De gegevensbeschermingsautoriteit van Nederland.
 • Wetgeving gegevensbescherming: 
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG); 
 • EU e-privacy richtlijn 2002 (deze wordt binnenkort vervangen door de EU-privacy verordening en zal dan in plaats van de Richtlijn geldend zijn); 
 • en de nationale wetten van Nederland.
Verzameling van persoonsgegevens
 • Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Vacature Via en diens verwerkers. 
 • Persoonsgegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').
 • Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De soorten persoonsgegevens die we verwerken:

Doeleinden

Vacature Via verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Management van klanten, medewerkers, freelancers, partners of leveranciers
 • Financiële en zakelijke administratie
 • Directe marketing
 • Levering van recruitment dienstverlening
 • Werkplanning
Hoe we uw gegevens verzamelen, opslaan of anderszins verwerken:

De volgende bedrijfsprocessen beschrijven hoe we de soorten persoonlijke informatie die in de bovenstaande tabel worden beschreven, kunnen verzamelen, opslaan of anderszins verwerken:

 • Het verzamelen van cookies, abonnement op nieuwsbrief of invullen van het contactformulier op de website(s);
 • Het analyseren van trends en profielen voor ons gerechtvaardigd belang om te streven naar het versterken, wijzigen, personaliseren en verbeteren van onze diensten en communicatie ten behoeve van onze klanten;
 • Het verwerken en beantwoorden van ondersteuningsverzoeken, vragen en klachten die van u zijn ontvangen via het gebruik van zakelijke email;
 • Het leveren van door u gevraagde en/of gekochte diensten en met u te communiceren over dergelijke diensten. We doen dit indien nodig om een contract met u uit te voeren en in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang om een bedrijf te runnen;
 • Administratieve activiteiten uitvoeren, zoals facturering en het innen van betalingen, lokaal op apparaten of met behulp van cloudservices;
 • Persoonlijke informatie in documenten opslaan en uitwisselen via e-mail en cloudservices;
 • Marketing en klantenwerving via e-mail of met behulp van cloudservices.
Het delen van gegevens met derden

Het kan zijn dat we uw gegevens moeten delen met derden, waaronder externe dienstverleners. Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Dit houdt specifiek in, dat zij minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen moeten nemen om uw gegevens te beschermen als wij.

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten Nederland overdragen. Als we dat doen, kunt u een vergelijkbare mate van bescherming verwachten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden in overeenstemming met de AVG en zoals uiteengezet in het bovenstaande juridische rechtvaardigingsschema.

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende zakelijke derde partijen. We delen uw gegevens mogelijk ook met lokale (kleinere) derde partijen, waarvan de details op aanvraag beschikbaar zijn. U wordt op de hoogte gesteld wanneer we een nieuwe externe ontvanger van uw persoonlijke gegevens hebben aangenomen.

Google Workspace

Mailchimp

Homerun

Recruitcrm.io

Spark mail

Internationale gegevensoverdracht

De derde partijen die we hebben ingeschakeld voor het bovengenoemde bedrijfsproces, kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar buiten Nederland. De externe verwerkers van Vacature Via nemen alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens te waarborgen en om te voldoen aan de AVG met betrekking tot internationale gegevensoverdrachten. Het internationale karakter van diens compliance-certificeringen, evenals verregaande technische beveiligingsmaatregelen (inclusief maar niet beperkt tot encryptie van de persoonsgegevens, waardoor de gegevens onleesbaar worden voor een onbevoegde ontvanger) zijn voldoende om ervoor te zorgen dat de betrokkenen blijven profiteren van de grondrechten waarop zij recht hebben op grond van de AVG.

Vacature Via vertrouwt op verwerkersovereenkomsten met deze subverwerkers die de model clausules (of 'Standaard Contractbepalingen') bevatten die zijn getest op de toereikendheid van de bescherming ervan met betrekking tot de specifieke subverwerkingsactiviteiten die in deze specifieke relatie.

Er worden aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen om de internationale gegevensoverdracht te waarborgen:

 • Encryptie;
 • Anonimisering;
 • Pseudonimisering.
Opslag en gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden beschermd door Vacature Via en diens verwerkers in overeenstemming met alle wettelijke vereisten die zijn vastgelegd door de relevante privacywetgeving. Vacature Via heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en vereist dat haar gegevensverwerkers aan dezelfde vereisten voldoen. Vacature Via heeft met haar verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Onder deze beveiligingsmaatregelen vallen in elk geval:

 • Veilige configuratie van alle computers waarmee data wordt benaderd, bewerkt, gedeeld of anderszins verwerkt door middel van firewalls, encryptie, dataminimalisering, antivirus software; en regelmatig updaten van software en het besturingssysteem;
 • Veilige configuratie van ons netwerk waarmee data wordt benaderd, bewerkt, gedeeld of anderszins verwerk door middel van firewalls en netwerksegregatie;
 • Veilige configuratie van onze cloud-omgevingen waarmee data wordt benaderd, bewerkt, gedeeld of anderszins verwerkt door middel van veilige en unieke wachtwoorden, multifactor authenticatie, encryptie, dataminimalisering, datasegregatie, toegangscontroles en monitoring en logging;
 • Het aannemen van verwerkers en subverwerkers die minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen nemen als wij;
 • Het trainen van onze medewerkers op veilige gegevensverwerking, minimaal eens per jaar;
 • Het opstellen en bijwerken, minimaal eens per jaar, van informatiebeveiligingsdocumenten.
Uw rechten betreffende gegevensverwerking

Elke betrokkene heeft recht op informatie over- en inzage in-, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van diens persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@vacaturevia.nl. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen. Zorg ervoor dat u ‘Inzageverzoek’ in de onderwerpregel van uw e-mail schrijft.

Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord. Wij brengen geen kosten in rekening voor het indienen van uw verzoek, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of anderszins onredelijk van aard is. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Marketing
 • U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van Vacature Via . Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@vacaturevia.nl en zorg ervoor dat u ‘AVG opt-out’ in de onderwerpregel van uw e-mail schrijft.
 • Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 • Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.
Data retentie

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur. U kunt op elk moment verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd uit elk Vacature Via -account, systeem of ander gegevensverwerkingsmedium in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.
Daarnaast sturen wij u eens per jaar een email met de vraag of u uit onze databases wilt worden verwijderd, of u uw gegevens wilt verbeteren of aanvullen, of dat u in onze databases wil blijven staan.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wetgeving van Nederland. Uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke diens vestigingsplaats heeft is bevoegd indien enig geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens een wettelijke uitzondering

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: info@vacaturevia.nl.